MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
 

Platný od 1.1.2018

Úvodné ustanovenia

Výkon rybárskeho práva na revíroch M s O SRZ Michalovce sa riadi podľa zákona č.139/2002 z.z., účinného od 1.4.2002 a Vykonávacej vyhlášky 185/2006 z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17.marca 2006, účinnej od 15.apríla 2006.

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Každý člen MsO SRZ Michalovce je povinný zakúpiť si členskú známku do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!
Záznam odovzdá aj vtedy, ak nechytil žiadne ryby, inak mu nebude vydané povolenie na nasledujúci rok.

Každý člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen 1,87 € (15 € za neodpracovanú celú brigádu).Od brigád sú oslobodení: starobní  dôchodcovia, ženy, členovia rybárskej stráže a členovia športového družstva, ktorí reprezentujú MsO.

Každý nový žiadateľ o členstvo v MsO SRZ Michalovce je povinný sa zúčastniť a zložiť vstupnú skúšku zo Zákona 139/2002 , vyhlášky MŽP 185/2006 a rybárskeho poriadku . Skúšky budú pri účasti aspoň 10 záujemcov v rybárskom dome. Termín skúšky mu bude oznámený.
Členovia , ktorí poberajú invalidný,výsluhový  dôchodok platia poplatky v plnej výške . 
Noví členovia , ktorí poberajú výsluhový dôchodok platia poplatky v plnej výške.

V kaprových vodách sa zakazuje

 • loviť na viac ako dve udice
 • loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici s jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec s dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice
 • loviť na rybku prinesenú z iného revíru
 • loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. Júna
 • pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou
 • loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v menšej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, ako je označenie na tabuli
 • loviť včase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu. Pod osvetlením sa rozumie napr. sviečka, petrolejová lampa, svietidlo závesné pod prút, solárna lampa

Dôležité upozornenia

 • loviaci je povinný udržiavať poriadok lovného miesta v okruhu minimálne 5 m
 • Podľa § 17 odst.8 vyhlášky možno lov rýb podľa odst. 1,2,5 až 7 §17 vyhlášky vrátane zavážania a zanášania nástrah vykonávať z malých plavidiel na rybárskych revíroch s rozlohou väčšou ako 10 ha, okrem vodných útvarov trvalo tečúcich povrchových vôd. Ak ide o rybárske  revíry s rozlohou menšou ako 10 ha , rybár môže zavážať a zanášať nástrahy v rámci intencií zákona a vyhlášky, t.j. plavidlami nedosahujúcimi dĺžku trupu 2,5m , alebo napríklad pomocou RC plavidiel(loďky na ovladanie). 
 • lov rýb čereňom 1x1m sa považuje za lov rýb na jednu udicu
 • na revíri 4-4140-1-1 Výpustný kanál platí celoročný zákaz kladenia ohňa !, je to podmienka správcu toku. Za lov na znečistenom mieste Výpustného kanála sú zodpovedný loviaci rybári a bude sa na nich hľadieť ako na pôvodcov znečistenia , môže im byť odobrané povolenie na rybolov a následne uložená pokuta 165€, alebo pokarhanie na Členskej schôdzi.
  V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ ! Mimo tohto obdobia je zákaz lovu rýb od telesa hrádze dole prúdom do vzdialenosti 50m !
 • V jednom kalendárnom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť spolu maximálne 50 ks
  týchto druhov rýb : kapor rybničný , zúbač veľkoustý , šťuka severná , sumec veľký , lieň sliznatý .
 • V jednom roku na pstruhových vodách si môže loviaci privlastniť spolu maximálne 50 ks pstruha potočného
  , alebo lipňa tymianového .
 • V prípade záujmu o ďalší lov člen môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb
  zakúpiť si ďalšie povolenie na rybolov.