Ako sa stať členom?

  Prijatie člena do zväzu:
  Prihláška a prijatie za člena zväzu sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré vydá žiadateľovi miestna alebo mestská organizácia.

  Výbor miestnej  (mestskej ) organizácie podanú prihlášku prerokuje a posúdi, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky pre prijatie za člena.
  Neprijatie alebo zamietnutie prihlášky musí výbor základnej organizácie (ďalej len ZO) žiadateľovi písomne oznámiť.

  Žiadateľ sa môže proti neprijatiu za člena písomne odvolať na členskú schôdzu organizácie.  
  Školenie, ktoré musí žiadateľ o členstvo absolvovať, musí pozostávať z odbornej časti (biológia rýb, rybárstvo) a z teoretickej časti

  (stanovy a rybárske predpisy).
  Záverečná skúška pozostáva z teoretickej a z odbornej časti. Žiadateľ ju absolvuje pred komisiou, ktorá mu vydá potvrdenie o jej absolvovaní.
  Podrobnosti o rozsahu a predmete školenia, ako i postupe pri skúškach, upravujú vydané metodické pokyny.
  Člen môže byť organizovaný len v jednej ZO a to spravidla v organizácii so sídlom najbližšie k miestu jeho trvalého alebo prechodného bydliska,     nakoľko mu z členstva vyplývajú i povinnosti, ktoré si musí plniť. V odôvodnených prípadoch môže člen požiadať o členstvo v inej organizácii,       avšak jeho prijatiu musí predchádzať dohoda príslušných ZO.