Výpis z predpisov 

Úvodné ustanovenia : 

Výkon rybárskeho práva na revíroch M s O SRZ Michalovce sa riadi podľa zákona č.139/2002 z.z., účinného od 1.4.2002 a Vykonávacej vyhlášky Ministerstva životného pristredia Slovenskej republiky zo dňa 17.marca 2006, účinnej od 15.apríla 2006.

Každý člen M s O SRZ Michalovce je povinný zakúpiť si členskú známku do 31.3. príslušného kalendárneho roka.Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!

Každý člen je povinný odpracovať 6 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen 1,66€  ( 10€ za neodpracovanú celú brigádu).Od brigád sú oslobodení: starobní a invalidní dôchodcovia, ženy, členovia rybárskej stráže a členovia športového družstva, ktorí reprezentujú M s O.

 

Dôležité upozornenia :

• loviaci je povinný udržiavať poriadok lovného miesta v okruhu 5 m
• vodné nádrže, ktoré obhospodaruje naša M s O, nemajú väčšiu rozlohu ako 10ha, preto je zakázané loviť z člna, zavážanie a 
zanášanie návnad a nástrah
• osvetlenie miesta lovu musí byť po uplynutí jednej hodiny po západe slnka
• na revíri 4-4140-1-1 Výpustný kanál platí celoročný zákaz kladenia ohňa!

 

 

V kaprových vodách sa zakazuje :


• loviť na viac ako dve udice
• loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici s jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec s dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice
• loviť v časti revíru s označením „neresisko rýb“ a „zimovisko rýb“
• loviť na rybku prinesenú z iného revíru
• loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. júna
• pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou
• loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v menšej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, ako je označenie na tabuli

 

 

    

Množstvo úlovkov a ich evidencia :

• loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne a bez možnosti vymazania každý deň lovu s uvedením dátumu a čísla rybárskeho revíru
• v jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť 2 kusy kapra, šťuky, zubáča, sumca, lieňa, prípadne kombináciu dvoch

týchto druhov
• v jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť 4 kusy podustvy, mreny, pstruha dúhového, pstruha potočného alebo 4 kusy

komibnácie týchto druhov rýb
• v jednom dni lovu si môže loviaci privlastniť taký počet druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg .
• ak si loviaci ako prvú rybu privlastní rybu o hmotnosti 7kg a viac obmedzuje sa denný úlovok len na tento kus.
• loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby a to druhy: kapor, šťuka, zubáč, sumec, lieň, pstruh dúhový,

prstuh potočný, podustva, mrena, hneď pri jej privlastnení. Ostatné druhy zapisuje po ukončení alebo prerušení lovu.

Ak loviaci nemal alebo si neprisvojil úlovok, vyznační túto skutočnosť po skončení lovu rýb v zázname

vyškrtnutím príslušných koloniek.

 

Upozornenie:

• miesta lovu sa nesmú žiadnym spôsobom vyhradzovať
• loviaci pri love musí mať podberák, uvoľňovač háčikov a meradlo na zistenie dĺžky úlovku
• prechovávať úlovok v živom stave musí loviaci zabezpečiť v dostatočne priestranných sieťkach alebo obdobných zariadeniach, ktoré zaručujú minimálne poranenie úlovku
• loviaci pri love medzi sebou udržiavajú vzdialenosť minimálne 3m ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti. Pri love na prívlač udržujú vzdialenosť najmenej 20m ak sa nedohodnú na kratšej vzdialenosti.

 

 

 

 Podmienky lovú rýb pre deti

• držiteľ povolenia od 3 - 6 rokov môže loviť ryby výlučne v doprovode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom bez navijáka. Privlastniť si môže v jednom dni lovu taký počet rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 1kg. Záznam za loviaceho od 3 – 6 rokov vedie sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia

• držiteľ povolenia od 6 -15 rokov môže loviť ryby výlučne v doprovode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom s navijákom alebo bez navijáka. Privlastniť si môže v jednom dni lovu 2ks kapra, šťuky, sumca, zubáča, boleňa, mreny, podustvy, pstruha potočného, pstruha dúhového, lieňa alebo 2ks kombinácie uvedených druhov rýb. Celková hmotnosť ulovených rýb nesmie prekročiť 3kg. Ak si ako prvú privlastní rybu o hmotnosti nad 3kg, obmedzuje sa denný úlovok na tento jeden kus. Za správne vedenie záznamu loviaceho od 6 – 15 rokov zodpovedá sprevádzajúca osoba, ktorá je držiteľom povolenia.

 

 

Denný čas lovu rýb (§12 1c)

 

 

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na kaprových

vodách v mesiacoch:

1. január a február od 07.00 do 17.00 hod.,

2. marec a apríl od 05.00 do 21.00 hod.,

3. máj, jún a október od 04.00 do 24.00 hod.,

4. júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,

5. november a december od 07.00 do 20.00 hod.