MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
 

Platný od 1.1.2015

Úvodné ustanovenia

Výkon rybárskeho práva na revíroch M s O SRZ Michalovce sa riadi podľa zákona č.139/2002 z.z., účinného od 1.4.2002 a Vykonávacej vyhlášky 185/2006 z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 17.marca 2006, účinnej od 15.apríla 2006.

Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.

Každý člen MsO SRZ Michalovce je povinný zakúpiť si členskú známku do 31.3. príslušného kalendárneho roka. Prehľad o úlovkoch je člen povinný odovzdať do 15.1. nasledujúceho roka. Prehľad o úlovkoch musí byť riadne a pravdivo vyplnený!
Záznam odovzdá aj vtedy, ak nechytil žiadne ryby, inak mu nebude vydané povolenie na nasledujúci rok.

Každý člen je povinný odpracovať 8 brigádnických hodín v prospech organizácie zdarma. Za každú neodpracovanú brigádnickú hodinu zaplatí člen 1,87 € (15 € za neodpracovanú celú brigádu).Od brigád sú oslobodení: starobní a invalidní dôchodcovia, ženy, členovia rybárskej stráže a členovia športového družstva, ktorí reprezentujú MsO.

Každý nový žiadateľ o členstvo v MsO SRZ Michalovce je povinný sa zúčastniť a zložiť vstupnú skúšku zo Zákona 139/2002 , vyhlášky MŽP 185/2006 a rybárskeho poriadku . Skúšky budú pri účasti aspoň 10 záujemcov v rybárskom dome. Termín skúšky mu bude oznámený.
Noví členovia , ktorí poberajú invalidný dôchodok platia poplatky v plnej hodnote. Na zľavnené povolenie majú nárok až po uplynutí 3 rokov členstva v SRZ.
Noví členovia , ktorí poberajú výsluhový dôchodok platia poplatky v plnej výške.

V kaprových vodách sa zakazuje

 • loviť na viac ako dve udice
 • loviť na viac ako dva nadväzce na jednej udici s jednoduchým háčikom alebo na viac ako jeden nadväzec s dvojháčikom alebo trojháčikom a na viac ako tri mušky pri použití muškárskej udice
 • loviť na rybku prinesenú z iného revíru
 • loviť na rybku alebo prívlač od 1. februára do 15. Júna
 • pri love na prívlač loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou
 • loviť ryby pri vodohospodárskych stavbách v menšej vzdialenosti od telesa hrádze alebo hate, ako je označenie na tabuli
 • loviť včase od 22.00 do 04.00 h bez osvetlenia miesta lovu. Pod osvetlením sa rozumie napr. sviečka, petrolejová lampa, svietidlo závesné pod prút, solárna lampa

Dôležité upozornenia

 • loviaci je povinný udržiavať poriadok lovného miesta v okruhu minimálne 5 m
 • vodné nádrže, ktoré obhospodaruje naša MsO, nemajú väčšiu rozlohu ako 10ha, preto je zakázané loviť z člna, zavážanie a zanášanie návnad anástrah
 • zavážanie návnad anástrah loďkou na diaľkové ovládanie je povolené
 • lov rýb čereňom 1x1m sa považuje za lov rýb na jednu udicu
 • na revíri 4-4140-1-1 Výpustný kanál platí celoročný zákaz kladenia ohňa !, je to podmienka správcu toku. Za lov na znečistenom mieste Výpustného kanála sú zodpovedný loviaci rybári abude sa na nich hľadieť ako na pôvodcov znečistenia , môže im byť odobrané povolenie na rybolov anásledne uložená pokuta 165€, alebo pokarhanie na Členskej schôdzi.
  Vúseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko aneresisko rýb vobdobí od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ !!!